Galerie:
Po - Ne: 09:00 - 21:00
Hypermarket:
Po - Ne: 07:00 - 22:00
Aktuality

Vánoční soutěž

Vánoční soutěž

Nečekejte na Ježíška. Nakupujte ve Futuru a vyhrajte dovolenou nebo Iphone.
1. – 17.  12. 2017

1. Nakupte v období od 1. do 17. 12. 2017 v OC Futurum Brno nejméně ve dvou různých obchodech. Celková hodnota nákupu musí být minimálně 1.000 Kč.

2. Vyplňte soutěžní formulář a odevzdejte jej v soutěžním období na Infostánku v přízemí. Při odevzdání formuláře prosím předložte ke kontrole originály všech účtenek.

3. Udělejte více nákupů a znásobte svojí šanci na výhru DOVOLENÉ nebo IPHONU SE.

Akce trvá od 1. do 17. prosince 2017. S každou účtenkou je možné soutěžit jen jednou. Výherce budeme losovat ze všech soutěžících, jména výherců zveřejníme do 5 dnů od ukončení akce.

ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ AKCE „VÁNOČNÍ SOUTĚŽ“

1. Základní informace: tento dokument (dále také jen „pravidla”) představuje úplnou úpravu pravidel spotřebitelské akce (dále jen „akce“) s názvem „VÁNOČNÍ SOUTĚŽ“. Tato pravidla upravují podmínky konání uvedené spotřebitelské akce pro všechny účastníky z řad spotřebitelů.

1.1 Organizátor akce: Organizátorem akce je společnost Euro Mall Brno Real Estate, s.r.o., se sídlem Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, IČO: 26161478, DIČ: CZ 26161478, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: C 75746.

1.2 Zadavatel akce: Zadavatelem akce je společnost Euro Mall Brno Real Estate, s.r.o., se sídlem Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, IČO: 26161478, DIČ: CZ 26161478, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: C 75746.

1.3 Název akce:VÁNOČNÍ SOUTĚŽ“.

1.4 Doba a místo trvání akce: Akce trvá od 1. 12. 2017 do 17. 12. 2017 včetně, a to v OC Futurum Brno, nacházejícím se na adrese Vídeňská 100, Brno.

2. Podmínky účasti v akci

2.1 Účastníkem akce může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let nejpozději v den první účasti v akci (dále jen „účastník“, „soutěžící“ nebo také “spotřebitel”).

2.2 Osoby mladší 18 let (nikoliv však osoby mladší 15 let, vždy alespoň osoby, které dosáhly věku 15 let nejpozději v den první účasti v akci a toto jsou schopny prokázat dokladem totožnosti) se akce mohou zúčastnit pouze se souhlasem zákonného zástupce (ve smyslu § zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) s účastí v akci a jejím průběhem podle těchto pravidel. Souhlas zákonného zástupce v sobě zahrnuje v takovém případě i souhlas se zpracováním osobních údajů daného účastníka akce. Organizátor akce je oprávněn požadovat od účastníka akce doložení souhlasu jeho zákonného zástupce s účastí v akci. V případě, že účastník akce, resp. jeho zákonný zástupce, nesplní podmínky tohoto čl. 2.2, vyhrazuje si organizátor akce právo vyloučit takové účastníka z akce, resp. mu vůbec neumožnit účast v akci.

2.3 Akce se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k organizátorovi, zadavateli, anebo všem dalším společnostem nebo osobám podílejícím se na přípravě a organizaci akce, včetně osob jakkoliv pracovně nebo jinak spřízněných k maloobchodním prodejnám nacházejícím se v OC Futurum Brno (dále všichni dohromady jen „vyloučené osoby“). Pokud se i přes výše uvedené stane výhercem vyloučená osoba, pak tato vyloučená osoba výhru neobdrží.

3. Předpoklady účasti v akci a mechanika akce

3.1 Spotřebitel se může do akce zapojit za předpokladu, že v rozmezí od 1. 12. 2017 do 17. 12. 2017 včetně (v průběhu řádné otevírací doby dané prodejny) nakoupí v nejméně dvou maloobchodních prodejnách situovaných v OC Futurum Brno (s výjimkou následujících jednotek: Hypermarket TESCO, Levné knihy a směnárna), které se nachází na adrese Vídeňská 100,Brno, zboží v celkové ceně alespoň 1.000 Kč (dále jen „nákup“), a dále:

  • v době trvání akce předloží obsluze infostánku všechny originály účtenek od nákupů uskutečněných během soutěžního období;
  • v době trvání akce odevzdá obsluze infostánku vyplněný soutěžní formulář
  • bude schopen prokázat obsluze splnění podmínek účasti v akci ve smyslu čl. 2.1 a čl. 2.2 těchto pravidel;
  • platí, že není možné se zúčastnit v případě, že hodnota 1.000 Kč bude složena z méně než dvou účtenek;
  • platí, že s každou účtenkou je možné se zapojit jen jednou.

3.2 Výhrou je pro potřeby této akce: 1x poukaz na dovolenou v hodnotě 20.000 Kč; 3x chytrý telefon iPhone SE.

3.3 Čtyři výherce, kteří získají poukaz na dovolenou v hodnotě 20.000 Kč nebo nový chytrý telefon iPhone SE, vylosujeme ze všech zapojených účastníků soutěže, a to nejpozději do 5 dnů od ukončení akce. Jména výherců zveřejníme na Facebooku OC Futurum Brno a kontaktujeme je e-mailem nebo telefonicky.

3.4 Využití poukazu na dovolenou se řídí vlastními podmínkami cestovní kaceláře.

4. Souhlas se zpracováním osobních údajů

4.1 Každý účastník svou účastí v akci potvrzuje, že si přečetl úplná pravidla a zavazuje se je dodržovat. Účastník dále pak poskytnutím svých kontaktních údajů dává, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas provozovateli a organizátorovi akce se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých v rámci této akce, k marketingovým účelům, tj. např. k nabízení obchodu a služeb, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu. Účastník dále potvrzuje, že byl provozovatelem a organizátorem coby správcem osobních údajů informován o všech právech vyplývajících ze zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona. Účastník bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv odvolat. Účastí v akci rovněž účastník souhlasí ve smyslu ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky. Účastník si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese provozovatele a organizátora.

4.2 Pořadatel této marketingové akce neodpovídá za špatnou interpretaci těchto pravidel a za komunikaci výtažku těchto pravidel jak v tištěné, tak mluvené podobě, popř. na propagačních či jiných materiálech vytvořených v souvislosti s touto akcí. Účast na akci je dobrovolná a

každý účastník účastí v akci vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly. Účastník akce bude vyloučen v případě, že provozovatel nebo organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného, nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není čestné. Provozovatel si vyhrazuje právo akci kdykoliv změnit, nebo zrušit, a to bez jakékoliv náhrady. Změna pravidel je účinná ode dne zveřejnění změny na www.futurumbrno.cz. Na výhry není právní nárok. Výhry se nedají vyměnit za peníze. V případě, že účastník akce v průběhu akce poruší hrubým způsobem podmínky a pravidla akce, jeho účast v akci končí bez nároku na jakékoliv, byť jen částečné plnění ze strany provozovatele. Soutěže se nesmí zúčastnit zaměstnanci organizátora akce: Euro Mall Brno Real Estate s.r.o. ani zaměstnanci ze strany nájemců obchodního centra Futurum Brno.

5. Další podmínky soutěže

5.1 Výhra v této soutěži není právně vymahatelná.

5.2 Nepřevzaté výherní ceny dle těchto pravidel propadají zadavateli.

5.3 Právo organizátora ukončit soutěž se týká především případů, ve kterých z jakýchkoliv důvodů není možné pokračovat v průběhu soutěže, např. z důvodu zásahu vyšší moci či nefunkčnosti informační technologie, které jsou pro konání soutěže potřebné nebo z jiných technických, organizačních či právních důvodů, které by mohly ovlivnit správu, bezpečnost, integritu a normální a řádný průběh soutěže.

5.4 Zadavatel soutěže je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži.

5.5 Úplné znění těchto pravidel je k dispozici na webových stránkách zadavatele dostupných na URL adrese http://www.futurumbrno.cz. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na různých propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná a úplná.

V Brně dne 30. 11. 2017

Přidáno: 30 Listopad 2017