Galerie:
Po - Ne: 09:00 - 21:00
Hypermarket:
Po - Ne: 07:00 - 22:00
Aktuality

Vyhrajte nákup zpět každý den

Vyhrajte nákup zpět každý den

SEZNAM DOSAVADNÍCH VÝHERCŮ:

(SOUTĚŽ STÁLE POKRAČUJE)

Lenka BREBENCOVÁ                                                 600 Kč

Radek VODIČKA, Myslibořice                                 1999 Kč

Jiří ČERNOUŠEK, Brno                                          10000 Kč

Zlatava ŠMEJKALOVÁ, Brno                                   1600 Kč

Jana KLUSÁKOVÁ, Deblín                                         800 Kč

Lenka TŘÍSKOVÁ, Pohořelice                                   500 Kč

Markéta TŘÍSKOVÁ , Pohořelice                              400 Kč

Maria TULEJOVÁ                                                         500 Kč

Michaela VODIČKOVÁ, Myslibořice                         300 Kč

Leona PÍRKOVÁ, Nebovidy                                         800 Kč

Jitka ČAGANOVÁ, Střelice                                           200 Kč

Eduard NOVOTNÝ, Hrušovany n. Jevišovkou        200 Kč

Jana KLUSÁKOVÁ, Deblín                                        1000 Kč

 

Úplná pravidla reklamní (spotřebitelské akce) „Vyhrajte nákup zpět každý den˝ (dále také „ akce˝).

  1. Provozovatel a organizátor akce

Provozovatelem a organizátorem akce je společnost Euro Mall Brno Real Estate, s.r.o. se sídlem Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha, ČR, IČO: 26161478, DIČ: CZ26161478.

  1. Termín konání akce a výrobky zapojené do akce

Akce probíhá v obchodním centru Futurum Brno, Vídeňská 100/132, 619 00 Brno, ČR v období od 15. 8. 2016 09:00 hod do 15. 9 2016 24:00 hod.

  1. Účastníci akce

Účastníkem akce se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR, která splní tato pravidla akce (dále také jako „účastník“).

  1. Účast v akci/princip

Účastník se zapojí do akce tím, že v obchodech OC Futurum Brno* v době trvání akce realizuje nákup v minimální hodnotě 100 Kč, vyplní správně a pravdivě všechny požadované údaje na této soutěžní kartičce, kterou vhodí do slosovacího boxu umístěného v OC Futurum Brno a uschová si k danému nákupu originál účtenky. Jednou denně provede zástupce OC Futurum Brno spolu se zástupcem nájemce OC Futurum Brno losování, při kterém ze soutěžního boxu vylosují jednu soutěžní kartičku s platnými údaji. O losování bude proveden písemný zápis. Údaje o výherci budou zveřejněny na webové stránce OC Futurum Brno a na Facebookovém profi lu centra. Dále bude výherce informován SMS zprávou na zadané telefonní číslo.

  1. Výhry

Výhrou v akci jsou dárkové poukazy do obchodu v OC Futurum* v hodnotě soutěžního nákupu uvedeného na soutěžní kartičce, maximálně však v hodnotě 10 000 Kč na jednu výhru. Hodnota výhry v poukázkách bude zaokrouhlená hodnota nákupu na celé stokoruny nahoru. (Příklad: při nákupu např. Za 6 756 Kč bude v případě výhry vyplaceno 6800 Kč v poukázkách). Platnost dárkových poukazů je 12 měsícu od data převzetí poukazu.

  1. Předání výher

Výhry si může vylosovaný výherce převzít na správě OC Futurum Brno, Vídeňská 100/132, 619 00 Brno, ČR ve všední dny od 10 do 17 hod, v období od 15. 8. 2016 do 15. 9. 2016. Podmínkou předání výhry je předložení platného OP a originálu účtenky za daný výherní nákup. O předání výhry bude sepsán předávací záznam.

  1. Osobní údaje

Každý účastník svou účastí v akci potvrzuje, že si přečetl úplná pravidla a zavazuje se je dodržovat. Účastník dále pak poskytnutím svých kontaktních údajů dává, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas provozovateli a organizátorovi akce se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých v rámci této akce, k marketingovým účelum, tj. např. k nabízení obchodu a služeb, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu. Účastník dále potvrzuje, že byl provozovatelem a organizátorem coby správcem osobních údaju informován o všech právech vyplývajících ze zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údaju, v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona. Účastník bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv odvolat. Účastí v akci rovněž účastník souhlasí ve smyslu ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky. Účastník si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese provozovatele a organizátora.

  1. Další ustanovení

Pořadatel této marketingové akce neodpovídá za špatnou interpretaci těchto pravidel a za komunikaci výtažku těchto pravidel jak v tištené, tak mluvené podobě, popř. na propagačních či jiných materiálech vytvořených v souvislosti s touto akcí. Účast na akci je dobrovolná a každý účastník účastí v akci vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly. Účastník akce bude vyloučen v případě, že provozovatel nebo organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníku či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není čestné. Provozovatel si vyhrazuje právo akci kdykoliv změnit, nebo zrušit, a to bez jakékoliv náhrady. Změna pravidel je účinná ode dne zveřejnění změny na www.futurumbrno.cz. Na výhry není právní nárok. Výhry se nedají vyměnit za peníze. V případě, že účastník akce v průběhu akce poruší hrubým způsobem podmínky a pravidla akce, jeho účast v akci končí bez nároku na jakékoliv, byť jen částečné plnění ze strany provozovatele.

*Soutěž, ani dárkové poukazy neplatí při nákupech v obchodních jednotkách: Hypermarket TESCO, Levné Knihy, CK Natour, Směnárna Natour.

Přidáno: 22 Srpen 2016